ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |  WEBBOARD  |  CONTACT US

 
 

                                   เก็บเล็ก ผสมน้อย กับ งานชมพูไนท์

"33 ปีจากวันนั้น   มาถึงวันนี้"

 

                                               สุทธิสร์  นิมิตรศิลป

                                                                   15 กุมภาพันธ์ 2004

นายกสมาคมฯ ปี 1987-1988

                 

                     มนุษย์เราไม่ว่าจะมาจากชาติใด ภาษาใด หากได้จากบ้านเกิดเมืองนอน แล้วไปตั้งรกราก ทำมาหาเลี้ยงชีพในถิ่นใหม่   เขาเหล่าน้ันมัก จะรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อน ให้ความช่วย เหลือฃึ่งกันและกันจับเข่าคุยกันถึง ความหลังครั้งที่เคยได้อย ู่ถิ่นเดิมมาก่อน พวกเราชาวจุฬาฯก็เช่นเดียวกัน

                       ปี 1971 ในเทศกาลคริสมาสต์  พวกเราชาวจุฬาฯ ได้มารวมตัวกัน จัดงานขึ้นที่บ้านพักของ องอาจ ประทีปะวณิช (วิศวฯ 2502)  ที่ Long Beach  ในครั้งนั้นมีชาวจุฬาฯมาชุมนุม ประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักศีกษา ปริญญาโทฃึ่งกำลังเรียนอยููู่   California State Univ. at  Long Beach, West Coast Univ., USC และ  UCLA เท่าที่จำได้ มี  สมพงษ์ ปัทมดิษฐ์ (วิศวฯ 2503)  นงนุช ศาสตราภัย (บัญชีฯ)  วิยะดา โตศักดิ์กฤษณะ (รัฐศาสตร์)  อาจารย์บุญมั่น สุคนธมาน(วิศวฯ) และภรรยา (คุณจิ๋มอาจารย์  วิทยาฯ)  และ นิสิตเก่ารุ่น น้องอีกหลายสิบคน  ที่สำเร็จการศึกษาแลัวและ ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรมี  พี่บุญส่ง จุรินทร  วัชระ  พฤกษะยาชีวะ  และ ผู้เขียน ในคืนนั้นนอกจากพวกเราจะ ได้จัดงานคริสมาสต์แล้ว  เรายังได้ปรีกษากันในการที่จะจัด งานรวมตัวกัน ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ในปีหน้า (1972)  ฃี่งมี องอาจ ประทีปะวณิช  เป็นผู้ผลัก ดัน บุคคลคนนี้เป็นผู้ที่มี spirit อย่างแรงกล้า และ มีสายเลือดเป็นสีชมพูเข้มสุดสุด

                        ปี 1972 ในที่สุดพวกเราก็ได้รวมตัวกันขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพี่วศิษฐ์ ศรีีนาวา (รํฐศาสตร์ รุ่น 2500) หรือ จะเรียกว่าเป็นผู้ที่จุดไฟให้งานนี้เกิดขึ้นก็ว่าได้  ฃึ่งใน ครั้งนั้นพี่วศิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประจำนครลอส แองเจลีส  และ  มีพี่อุดมศิลป์  คอยให้ความสนับสนุน พี่อุดมศิลป์เคย ศึกษาอยู่ใน คณะรํฐศาสตร์ฯ มาระยะหนึ่ง  ล่ิว ล้อที่วิ่งเต้นในการจัดงาน มีวัชระ  พฤกษะยาชีวะ   องอาจ ประทีปะวณิช   ศักดิ์ประเสริฐ  ศึกษมัต (บัญชี)   ดวงใจ เลขะกุล (อักษร)  สมรรัตน์์  เล็กอุทัย (อักษร)   วิโรจน์  อิสราธรรม   วิเชียร เพชรสงคราม  พี่บุญส่ง  จุรินทร ฯ  งานคริสมาสต์์คร้ังนี้จัดขึ้นที่ี่ห้องอาหารไทยรามา  ตั้งอยู่บนถนน  Hillhurst Street, Hollywood  ฃึ่งเป็นสถานที่ ที่มีอันดับ อีกระดับหนึ่งในสมัยนั้นมีีดนตรีขับ กล่อมในงานโดย บันฑิิต  วัฒนาพร  นักเล่น Piano ฝีมือดี  อีกทั้งมีความสามารถ ขับร้องได้ทั้งเพลงไทย  และเพลงสากล ได้อย่างยอดเยี่ยม และ  นักร้องหญิง กิ่งกาญจน์ (ปุย  ) ศิระเลิศ   งานนี้ประสบความสำเร็จ เกินความคาดหมาย  มีชาวจุฬาและครอบครัว มาร่วมงาน ประมาณ  87  คน  งานนี้มี  วัชระ  พฤกษะยาชีวะ  ที่ใครๆชูมือให้เป็นประธาน จัดงานอย่างเต็มใจ  องอาจ ประทีปวณิช เป็นรองฯ  พี่วศิษฐ์  ศรีีนาวา และ  พี่อุดมศิลป์เป็นที่ปรึกษา

                         ปี 1973   วัชระ พฤกษะยาชีวะ (วิศวฯ2502)  ทราบมาว่ามีรุ่นพี่ของพวกเราท่านหนึ่งชื่อ จำรัส ธาระ  ได้มาประกอบอาชีพอยู่ใน  Los  Angeles  ก่อนพวกเราหลาย ๆ คนที่อยู่ที่นี่ นอกจากนี้ พี่จำรัส ยังเป็น ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าใครๆในสมัยนั้น เราจึงได้เชิญพี่จำรัส เป็น ประธานจัดงานปี 1973 งานนี้จัดขึ้นที่ Bangkok Restaurant เมือง Lynwood

                      นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในยุกแรกเริ่ม มีดังนี้:  

             ปี 1972   นายวัชระ พฤกษะยาชีวะ   เป็นประธานจัดงานขึ้นที่  Thai Rama,  Hollywood

             ปี 1973   นายจำรัส ธาระ  เป็นประธานจัดงานขึ้นที่ Bangkok Restaurant,  Lynwood

             ปี 1974   นายวิโรจน์  อิสราธรรม  เป็นประธานจัดงานขึ้นที่ China Town,  Los Angeles

             ปี 1975   นายพิมล ธีระเนตร  เป็นประธานจัดงานขึ้นที่  Los Angeles Press Club บนถนน

                         Vermont Street, Los Angeles

                           ปี 19761980 ได้เว้นวรรคจากการจัดงานต่างๆไประยะหนึ่ง   เนื่องจากไม่มีอาสาสมัคร เข้ามาประสานงานต่อ แต่ในช่วงนี้พวกเราก็ยังรวมกลุ่มพาครอบครัว ออกพักผ่อนนอกเมือง  Fishing,  Boating เป็นระยะๆ โดยมี วัฃระ พฤกษะยาชีวะ เป็นแกนนำของกลุ่ม ขอขอบคุณพี่จำรัส ธาระที่ไดัรักษาการตลอดเวลา 5 ปี ที่เราไม่มี่นายกสมาคมฯ

                          ปี 1981 ได้มีกลุ่ม หนุ่ม-สาว รุ่นใหม่รวมตัวกันขึ้น โดยมีพงพัฒน์  ชินวรโสภาค เป็นผู้นำทีม     มีเพื่อนๆ ประกอบด้วย  เสวี / เรวดี  เรืองตระกุล   สมเกียรติ์ / วัชราภรณ์ วาณิชพันธ์  รณัช / ผุสดี  ศิวะฑัต  ธวัชชัย / เพ็ญพรรณ  จิตตวาณิช  เลิศ  เดชวรกิจ มนตรี  อุชชิน  ปราศรัย  เนตรนพรัตน์  มนูญนัช  ไวกาสี  กลุ่มรองรับฃึ่งเป็นนิสิต รุ่นน้องมี  บัญญัติ นพคุณ  พงษ์ฤทธิ์  เสาวภายน  วิสาร  สิงหอานศรี  นิยม  จันทรฤกษ์ มนุบล จึงศืร อภิชาติ  ชิตามิต  อดิศักดิ์/ฉวีวรรณ อดุลรัตนานุวัตร,  ก่องแก้ว  โควานันท์,  กมล  ยินดีกิจโกศล,  พรทิิพา ปทุมรัตน์์  และ อีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน ฃึ่งเป็นรุ่นพี่มี โยธิน ลิมปสุวรรณ (สถาปัตย์ฯฺ)  สมเกียรติ์ จันทรศุภวงศ์ (เศรษฐฯ)  ดร. สัจจา  บุญยฉัตย์ (วิศวฯ 2504)  เฉลิมชัย  หาญฐา  (วิทยาฯ)  ปรีชา  ตั้งไพบูลย์ (บัญชี)  ประมุข  บุญยสิงห์ (บัญชี)  หญิงน้อย  เผื่อนโกสุม (นิเทศน์ฯ) ฃึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บันทึก การประชุมทุกครั้ง  ภูมิสิริ  ไชยปรีชา (อักษรฯ/ ททท  ประจำ  Los Angeles)  และ  ผู้เขียน

                           เป้าหมายอับดับแรกที่ กลุ่มของคนรุ่นใหม่อยากจะเห็นอยากจะทำก็คืออยากจะให้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  มีธรรมนูญของสมาคมฯ   มีกฏและระเบียบแบบแผน   ที่ถูกต้องตามหลักสากลเพื่อให้สมาชิกใด้ยึดหลัก เป็นแนวทางปฎิบัติ เพราะในอนาคต ข้างหน้า จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในเวลาต่อมาได้เชิญ  พี่สุวิทย์  ยิ่งวรพันธ์ เป็นที่ปรึกษาในการร่างธรรมนูญของสมาคมฯ  พี่สุวิทย์ ในอดีตท่านเป็น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ อธิบดีกรมแรงงาน พี่สุวิทย์ได้ผกผันชีวิตตัวเอง  อพยพครอบครัวมาอยุู่ที่  Los Angeles  เพื่อหลบอุณหภูมิ การเมืองที่กำลังร้อนแรง  ในสมัยที่ประเทศไทย มีหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นผู้ที่ชอบปรุงแกงเขียวหวาน และ ดื่มเหล้าบรั่่นดีีเป็นประจำ  อีกสองท่านที่ลืมไม่ได้คือ  ร.อ. ณรงค์ ณ นคร  อดีตกงศุลลอสแองเจลีส (ฝ่ายการเมือง / มาจากสำนักนายกฯ) และ  ร.อ.  David  ฺBracket  (วิศวฯ)  ทั้งสามท่านได้ให้คำแนะนำ  ชี้แนะที่มีคุณค่า เป็นมันสมอง อันสำคัญอย่างยิ่ง จนช่วยให้การ ร่างธรรมนูญของสมาคมฯสำเร็จขึ้นอย่างมีรูปแบบ   กลุ่มของคนรุ่นใหม่นื้ เราได้ขนานนามเขาว่า  เป็นกลุ่มยังเตริกต์เป็นกลุ่มที่ คิดทันสมัย ทำทันโลก  หลังจากได้เขียนธรรมนูญของสมาคมฯเรียบร้อยแลัว

                            ในที่สุด ที่ประชุมก็ได้มีมติประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แห่ง แคลิฟอร์เนีย ขึ้นที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีีวูด  วันที่ 28 มีนาคม 1981 พี่สมหมาย ชลานุเคราะห์ เป็นประธานการเลือกตั้ัง ในขณะนั้นได้มีการประสานงานกับกลุ่ม ชาวจุฬาฯที่อาศัยอยู่ในนคร San Francisco, San Jose, และ San Diego ด้วย ปรากฎว่ามีผู้ลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคม นิสิตเก่าจุฬาฯ เพียง 1 ท่าน ได้แก่  วัชระ พฤกษะยาชีวะ  ก่อนจะหมดกำหนดวันรับสมัคร  กลุ่มยังเตริกต์มองเห็นว่า อยากจะให้การเลือกตั้งคร้ังนี้มีการแข่งขัน และมีสีสันยิ่งขึ้น จึงส่งเสวี  เรืองตระกูล ลงชื่อสมัครอีกท่านหนึ่ง  รวมผู้สมัครเป็น 2 ท่าน

                            เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ก่อนที่ี่จะมีการลงบัตรคะแนนเลือกตั้ง  เราได้จัดให้มีการดีเบท (Debate)  ขึ้นหนึ่งชั่วโมง ตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยให้ทั้งสองท่านแถลงนโยบายการ ทำงานและเปิดโอกาสให้ สมาชิกฃักถามท่านละ 30 นาที  หลังจากนั้นได้มีการลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง  เมื่อนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่า  เสวี  เรืองตระกุล  ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แห่งแคลิฟอร์เนีย 

                        ปี 1981 คณะกลุ่ม  หนุ่ม - สาวรุ่นใหม่นี้ ได้จัดงานคริสมาสต์์ขึ้นที่ La Canada Flintridge Golf Course มีชาวจุฬา และ ญาติสนิทมิตรสหายไปร่วมงานมากกว่า 300 คน  งานนี้เป็นงาน ที่ประทับใจมาก ๆ นับว่าเป็นงานที่สนุกกว่างานใด ๆ ที่จัดขึ้นในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา สถานที่็สวยงาม อาหารก็อร่อย เพราะมี  Banquet Manager เป็นสาวจบจากอักษร ฯ ทำงานอยู่ที่นี่ คอยอำนวยความสะดวก  โดยเฉพาะลิเก ที่พวกเรามักจะเรียกกันว่า ลิเกสถาปัตย์   ก็เริ่มขึ้นตรงจุดนี้เป็น ครัั้งแรกในลอสแองเจลีส เรียกเสียงเฮฮา และขบขัน  เราจัดงานที่นี่ติดต่อกัน 4 ครั้งตั้งแต่ปี  1981 ถึง 1984.

                          พวกเราชาวจุฬาฯ คงจำได้ว่า  23 ตุลาคมของทุกๆปี  ในเมืองไทย จะมีงานพิธีถวายบังคม สมเด็จพระจุล จอม เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่   5 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนิน  หลังจากนั้นในตอนบ่าย  คณาจารย์ และเหล่านิสิตจุฬาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  ให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระราชินีสิริกิตฯ  พระราชโอรส   และ  พระราชธิดา  ที่สนามหญ้านั่งเล่นในสวนอัมพร ในตอนกลางคืนสมาตมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงานราตรีสโมสรขึ้นที่สวนอัมพร มีนิสิตชาย/หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ทำหน้าที่เป็น ผู้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน ที่ลอสแองเจลีส  ชาวจุฬาฯได้มีโอกาส  จัดงานพิธีถวายบังคมสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ  รัชการที่ 5  ขึ้นที่่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด  ฃึ่งดำริ และ ริเริ่มโดย พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยนอร์ทฮอลลี่วูด  ปี 1981กลุ่มยังเตริกต์ จึงได้จัดงานพิธีถวายบังคมฯ ขึ้น คณะทำงานของยังเตริกต์ ชุดนี้ทำงานหนักโดยเฉพาะ วันศุกร์ และวันเสาร์  ก่อนถึงวันทำพิธีฃึ่งตามปรกติจะจัดขึ้นวันอาทิตย์  พวกเขาจะทำงาน ถึง 2-3 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น  พวกเขารวมตัวกันเป็นผู้สร้าง  ทำฉาก  ติดตั้งกางเต้น  จัดทำแผนที่จอดรถ สถานที่ีจำหน่ายอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการวัดไทยฯ  ฃึ่งแตกต่างกับยุคหลัง ๆ การจัดการสถานที่ ตบแต่งสถานที่ทั้งหมดจะดำเนินการโดย   พระสงฆ์ และ คณะกรรมการ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดฯ คณะกรรมการยังเตริกต์ชุด นี้มีกิจกรรมอีกหลายๆด้าน ฃึ่งไม่อาจจะกล่าวถึงได้หมด ณ ที่นี้

                          นายกสมาตมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในยุคหลังมีดังนี้:  

                          1981           นายเสวี  เรืองตระกุล

                          1982           นายวิสาร สิงหอานศรี

                          1983 - 1984  น.พ. พิศิฐ  มกราภิรมย์

                          1985 - 1986  น.พ. นันทชัย จียาศักดิ

                          1987 - 1988  นายสุทธิสร์ นิมิตรศิลป

                          1989 - 1990  นางสมรรัตน์ เล็กอุทัย

                          1991 - 1994  นางรุ่งฤดี ศิลาชัย

                          1995            นายสุขุม กัณหะยุวะ

                          1996            นายบัญญัติ นพคุณ

                          1997 - 1999  นายสมบัติ  รัตติวัธน์

                          2000 - 2001  น.พ. สุวัฒน์ สุวรรณวานิช

                          2002 - 2003  นางประนอม โอกาตะ

                          2004 - 2005  น.พ. สุเทพ จรูญรัตน์

 

          เพิ่มเติมโดย webmaster (บทความนี้เรียบเรียงโดยคุณสุทธิสร์  นิมิตรศิลป

                                           เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2004)

                          2006 - 2007  พ.ญ. สุวรรณี วิทยพูม

                                      2008 - 2009  นายศานติ์ หงสกุล

                          2010 - 2011  นายทรงศีล สุเสวี

                          2012 -          นายธำรง วัฒนะคีรี

  

                        ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |  WEBBOARD  |  CONTACT US

                             Copyright 2012 Chulalongkorn University Alumni Association of California