ABOUT US        EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

 

     

 

 

    

     สารจากนายกสมาคมฯ

       นางเก็จนภา ศิริ

                                                                         

      _____________________________________________________________ 

 

เรียน สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เคารพ

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้มอบควาไว้วางใจลงมติให้ดิฉันเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้ดิฉันและคณะทำงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประสาทวิชาความรู้ที่ดิฉันยังคงนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันนี้ ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ดิฉันมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาที่สนใจอย่างมีความสุข หลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาได้ให้อิสระแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์มากขึ้นในการเลือกวิชาในสาขาที่ตนสนใจ ดิฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก วิชาภาษาเยอรมันและวิชาภาษาศาสตร์เป็นวิชาโท และสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ทราบอยู่เป็นนิจว่า ความรู้ที่ดิฉันได้รับจากท่านได้นำความสำเร็จมาให้ทั้งในด้านการงานและการเพิ่มพูนความรู้ในระดับสูงขึ้นไป

ก่อนที่จะเดินทางมาพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร ดิฉันมีประสบการณ์การทำงานในรัฐวิสาหกิจด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประมาณ ๑๐ ปี  เมื่อมีครอบครัวและย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ดิฉันให้เวลากับครอบครัวเต็มที่จนกระทั่งบุตรธิดาทั้ง ๓ คน เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ดิฉันจึงได้เข้าศึกษาหลักสูตรการสอนที่ UCLA และ California State University, Dominguez Hills ได้รับวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษ และสอนชาวต่างประเทศที่ LAUSD จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา ๑๒ ปี ดิฉันได้นำความรู้ที่ศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์มาใช้เขียนแผนการสอนและดำเนินการสอน ผลปรากฏว่านักเรียนชื่นชมยินดีและเข้าใจการใช้ภาษาดีขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านไวยากรณ์และการออกเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันขอยกความดีความชอบให้แก่คณาจารย์ที่คณะฯ ในปีที่ผ่านมาดิฉันเริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Negotiation, Conflict Resolution, and Peacebuilding ซึ่งดิฉันก็ยังคงปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่เกษียณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดิฉันจึงมีความผูกพันกับสถาบันของเรานี้เป็นอย่างยิ่ง 

ในระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเป็นระยะๆ เนื่องด้วยมีภารกิจในครอบครัว อย่างไรก็ตามดิฉันได้สังเกตและชื่นชมการดำเนินงานของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ผ่านมาหลายรุ่น ดิฉันเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาดิฉันคงจะสามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของสมาคมฯ ได้มากขึ้น  บัดนี้ เวลานั้นได้มาถึงแล้ว ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและความกรุณาให้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในสมาคมฯ ดิฉันจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ได้โดยบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีของสมาคมฯ ให้เป็นหนึ่งในผู้นำที่น่ายกย่องของชุมชนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนี้สืบไป

 

เก็จนภา ศิริ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

 

            

                              ABOUT US    |    EVENTS    |    NEWS      ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

                              Copyright 2014 Chulalongkorn University Alumni Association of California